سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

تلفن جهت روشن شدن فانوسها و استفاده از برق و فرش بصورت رایگان 

برای انجام مراسم مذهبی، خطبه عقد و تهیه گزارش یا فیلمبرداری در این قطعه :


 09124762993


تلگرام  :   http://telegram.me/GomNam40