سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

آزردن پدر یا مادر و نزدیک شدن مرگ

يكشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۱ ب.ظ

آزردن پدر یا مادر باعث نزدیک شدن مرگ و

برداشته شدن برکت از زندگی خاهد شد.


امام باقر - اصول کافی جلد4

  • ۹۶/۰۷/۰۲
  • مجید