سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

مکالمه 11  انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 151 مگابایت

مکالمه 11  انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 9 مگابایت


مکالمه 12  انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 95 مگابایت

مکالمه 12  انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 6 مگابایت

مکالمه 13  انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 102 مگابایت

مکالمه 13  انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 6 مگابایت


مکالمه 14  انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 75 مگابایت

مکالمه 14  انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 5 مگابایت

مکالمه 15  انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 60 مگابایت

مکالمه 15  انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 5 مگابایت


  • ۹۵/۱۰/۲۱
  • مجید