سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

مکالمه اول انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 80 مگابایت

مکالمه اول انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 5 مگابایت


مکالمه دوم انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 57 مگابایت

مکالمه دوم انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 4 مگابایت

مکالمه سوم انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 98 مگابایت

مکالمه سوم انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 5 مگابایت

مکالمه چهارم انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 139 مگابایت

مکالمه چهارم انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 7 مگابایت

مکالمه پنجم انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 114 مگابایت

مکالمه پنجم انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 7 مگابایت


مکالمه ششم انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 85 مگابایت

مکالمه ششم انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 6 مگابایت

مکالمه هفتم انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 140 مگابایت

مکالمه هفتم انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 9 مگابایت

مکالمه هشتم انگلیسی - کیفیت عالی   دریافت   حجم: 164 مگابایت

مکالمه هشتم انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 9 مگابایت

مکالمه نهم انگلیسی - کیفیت عالی  دریافت   حجم: 114 مگابایت

مکالمه نهم انگلیسی - کیفیت متوسط  دریافت   حجم: 7 مگابایت


مکالمه دهم انگلیسی - کیفیت عالی  دریافت   حجم: 102 مگابایت

مکالمه دهم انگلیسی - کیفیت متوسط   دریافت   حجم: 7 مگابایت

  • ۹۵/۱۰/۰۴
  • مجید