سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

سرداران بی پلاک

وصیت یک شهید: اگر برای خداست، می خواهم گمنام بمانم ...

تماس با متولیان قطعه سرداران بی پلاک

يكشنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۰ ق.ظتلفن جهت روشن شدن فانوسها و استفاده از برق و فرش بصورت رایگان 

برای انجام مراسم مذهبی، خطبه عقد و تهیه گزارش یا فیلمبرداری در این قطعه :

  
     09124762993 تلگرام اول :   http://telegram.me/GomNam40

 تلگرام دوم :   telegram.me/sardaranbipelak

 اینستاگرام :   sardaran.bipelak